เมนูหลัก
เข้าสู่ระบบ
 ปฏิทินการศึกษา
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 ตารางเรียน
 ประชาสัมพันธ์
 คู่มือการใช้งาน
          ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
          
ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียนระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา คือ ระบบที่นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบข้อมูลของตนเองทั้ง ข้อมูลส่วนตัว ผลการเรียน ตารางเรียน ข่าวสารจากวิทยาลัย ฯลฯ โดยนักศึกษาสามารถใช้ระบบบริการการศึกษาได้จากทุกจุดที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายของวิทยาลัย และ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต


ประกาศวิทยาลัย

           เปิดระบบการเพิ่มฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาใหม่ เพื่อใช้งานระบบบริการการศึกษา
            งานศูนย์สารสนเทศวิทยาลัยอาชีวศึษายโสธร เริ่มเปิดให้นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.1 ทุกแผนกวิชา ลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบบริการการศึกษา ลงทะเบียนใช้งาน
     

 
 
           กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
            กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
                    - ลงทะเบียนเรียน
                    - รับตารางเรียน

 
           การเข้าใช้งานระบบบริการศึกษา
            นักเรียน-นักศึษาท่านใด ที่ต้องเข้าใช้งานระบบ ละยังไม่ได้ลงทะเบียน กรุณา ติดต่อฝ่ายวิชาการ  ศูนย์สารสนเทศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

 
           การตรวจสอบผลการเรียน
            หากนักเรียนท่านใด ที่ได้เข้ามาทำการตรวจสอบผลการเรียน และในกรณีที่พบว่าผลการศึกษาที่ปรากฏในระบบ บริการการศึกษานี้ ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งที่งานวัดผลประเมินผลฝ่ายวิชาการ เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-3270207 E-mail : ysvc.yasothon@ysvc.ac.th
  Contact Staff : งานวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร โทร. 045-586-029