More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!

css3 button by Css3Menu.com


วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

  • ysvc_123 (1)
  • ysvc_123 (2)
  • full screen slider
  • ysvc_123 (5)
ysvc_123 (1)1 ysvc_123 (2)2 ysvc_123 (3)3 ysvc_123 (5)4
image carousel by WOWSlider.com v7.2


                  วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร เดิม “ชื่อโรงเรียนไฮเทคโปลีเทคนิคยโสธร เปิดให้ทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 โดยมี นายนิรันดร์ จันทร์เหลือง เป็นผู้รับใบอนุญาต นายจิระศักดิ์ ทองขาว เป็นผู้จัดการ และนางดวงเดือน จันทร์เหลือง เป็นผู้อำนวยการ เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดยโสธร ด้วยความรักในด้านการศึกษาในสายอาชีพที่จะสร้างทางเลือกที่หลากหลาย ให้เกิดขึ้นกับชาวยโสธร ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป ให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น มีความสามารถในด้านอาชีพทัดเทียมกับสากล
                  ในปี พ.ศ. 2550 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งการเรียนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550
                  ในปี พ.ศ. 2550 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน หลักสูตรปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพณิชยการ กลุ่มวิชาการบัญชี และคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ปวส. กลุ่มวิชาการบัญชี และกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ รับนักเรียนได้ไม่เกิน 315 คนจำนวน 7 ห้อง
                  ในปี พ.ศ. 2551 ขออนุญาตให้เปิดสอน ปวช. ประเภท วิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ประเภทวิชาพาณิชกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขาการบัญชี
                  ในปี พ.ศ. 2551 ขออนุญาตขยายความจุนักเรียน ขอขยายความจุ นักเรียนจากเดิม 315 คน เป็น 1,170 คน ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551
                  ในปี  พ.ศ.2552 ได้ขออนุญาตสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 2 ชั้น 9 ห้องเรียน
                  ในปี พ.ศ. 2553 ขออนุญาตขยายสาขาวิชา และห้องเรียนเพิ่มเติม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
                  ในปี พ.ศ. 2553 ขอขยายสาขาวิชาและห้องเรียนเพิ่มเติมระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ห้องเรียน และปวช. ประเภทวิชาพณิชยการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 ห้องเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
                 ในปี พ.ศ. 2553 ขออนุญาตใช้อาคารเรียน ค.ส.ล. 2 ชั้น 9 ห้องเรียน เมื่อ 16 พฤษภาคม
พ.ศ. 2553
                  ในปี พ.ศ. 2554 ขออนุญาตเปลี่ยนโรงเรียน จากโรงเรียนไฮเทคโปลีเทคนิคยโสธร เป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554
                  ในปี พ.ศ. 2554 วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร ได้เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสิ้น 4 สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชี, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขายานยนต์, สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งสิ้น 3 สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชี, สาขาการพัฒนาเว็บเพ็จ, สาขาเทคนิคยานยนต์
                  ในปี พ.ศ. 2555  ขออนุญาตเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทอุตสาหกรรม  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   และสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์และขยายห้องเรียนปรับความจุนักเรียนรวมเป็น  1,530  คน  ตั้งแต่วันที่ 9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555