แบบฟอร์มการสมัครเรียน

           กรอกข้อมูลการสมัครเรียน  
คำนำหน้าชื่อ :
ที่อยู่ :
ชื่อ-สกุล :
บ้าน :
เลขบัตรประชาชน :
ตำบล :
ชื่อเล่น :
อำเภอ :
เพศ :
จังหวัด :
วัน เดือน ปีเกิด :
รหัสไปรษณีย์ :
อายุ :
โทรศัพท์ :
 
ชื่อ-สกุลมารดา :
 
     
 
ระดับ :
วิฒิที่สมัคร :
แผนกวิชา :
จบจากโรงเรียน/วิทยาลัยฯ :
   
ปี พ.ศ. ที่จบ :
       
 
       
       
ติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-3270207 E-mail : ysvc.yasothon@ysvc.ac.th
  Contact Staff : งานวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร โทร. 045-586-246