โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
....วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ และ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
โครงการวันเข้าพรรษา
...วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร จัดโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดบ้านสำราญ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร
การเสวนา"สร้างความสุขอย่างยั่งยืน : คืนความสุข สู่คนเมืองยศ
...วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธรได้เข้าร่วม การเสวนา"สร้างความสุขอย่างยั่งยืน : คืนความสุข สู่คนเมืองยศ ประธานในการเสวนา โดย ท่านสมเพชร สร้อยสระคร นายอำเภอเมืองยโสธร เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร
โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลสำราญ
...วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธรได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลสำราญ ประธานในโครงการ โดย ท่านประวัติ   ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
โครงการต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
...วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร จัดโครงการตอนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
...วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
คลิกดูภาพทั้งหมด
 

แบบทดสอบวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปวช.1 สาขาบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร 77 หมู่ 11 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร.045-586029 Fax.045-586286
Email.yvc@hotmail.com