การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
...วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร จัดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖คณะครู อาจารย์และบุคลากร ทุกฝ่ายเข้าร่วมการประเมิน เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

โครงการทอดผ้าป่าการศึกษาสมทบทุนปรับปรุงอาคารเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
...วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาสมทบทุนปรับปรุงอาคารเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะครู อาจารย์และ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง

โครงการอาชีวสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
...วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร จัดกิจกรรมอาชีวสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

พิธีรับใบประกาศยนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
...วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร จัด พิธีรับใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรม เดอะ กรีนปาร์ค

โครงการเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
...วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักเรียนนักศึกษา ปวช.1 ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือเมืองยศ จังหวัดยโสธร
คลิกดูภาพทั้งหมดวิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร 77 หมู่ 11 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร.045-586029 Fax.045-586286
Email.yvc@hotmail.com